Universitat de València

Serveis

PROTOCOL DE SERVEIS I D’ÚS DE MATERIALS DEL TALLER D’AUDIOVISUALS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

A) Laboratoris Docents

B) Serveis generals d’ús de material audiovisual

C) Serveis generals de producció audiovisual, fotogràfica i multimèdia realitzada pel Taller d’Audiovisuals per a la comunitat universitària

D) Producció i emissió de continguts audiovisuals universitaris a través de la plataforma multicanal MediaUni

E) Arxiu i digitalització del material audiovisual de la UVEG

F) Producció de documentals i reportatges de divulgació científica per a la difusió televisiva a partir de treballs de recerca


A) Laboratoris Docents

 A.1. Pautes d’ús i funcionament dels Laboratoris Docents

 • Els laboratoris docents atendran prioritàriament la docència reglada dels Graus i Postgraus de Comunicació Audiovisual i Periodisme.
 • Les pautes de funcionament dels Laboratoris Docents s’establiran a partir dels acords de la Comissió Docent, integrada per membres de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciencias de la Comunicació, el Taller d’Audiovisuals i el Vicerectorat de Comunicació i Relacions Institucionals.
 • El protocol de funcionament dels Laboratoris Docents queda regulat de la següent manera:
 1. El professor serà responsable de l’obertura, direcció i cloenda de la classe. De cap manera els estudiants poden accedir a l’aula en absència del professor.
 2. Els mòduls de pràctiques s’ajustaran als horaris elaborats anualment per la Facultat.
 3. Una vegada finalitzat el mòdul pràctic el professor tindrà un termini d’una setmana per a realitzar la còpia dels treballs dels estudiants. Una vegada transcorregut aquest període els ordenadors seran formatats per a la realització d’altres activitats docents a les aules.
 4. L’engegament i apagada dels equips audiovisuals, així com la modificació d’equipaments, cables, mobiliari i demés efectes de l’aula, és responsabilitat exclusiva de l’oficial d’audiovisuals.
 5. L’oficial de laboratori docent és l’encarregat del manteniment del material. També hi actuarà com a suport i recolzament de l’activitat docent a requeriment del professor. Les seues funcions són les pròpies del perfil laboral dels oficials d’audiovisuals.
 6. L’ús i distribució des material del material tecnològic és competència exclusiva de l’oficial d’audiovisuals.
 7. En cas de l’ús del material fora de l’aula, cal omplir el corresponent full d’eixida d’equipament, signat per estudiants, professor i oficial d’audiovisual. Aquest full serà convenientment revisat per l’oficial de laboratori quan es torne el material, després de la comprovació del seu bon estat.
 8. Els materials seran tornats almenys 30 minuts abans del termini de la classe i lliurats a l’oficial d’audiovisuals, per tal de tenir temps suficient per a revisar els equips i descarregar les targetes de memòria dels dispositius.
 9. El TAU no es farà responsable de les possibles pèrdues d’informació, per la qual cosa els estudiants han de descarregar les targetes de memòria i/o guardar els treballs en la carpeta de l’assignatura i grup corresponent
 10. El programari funciona sota el sistema MacOsX. S’aconsella treballar amb formats Mac o compatibles.
 11. No es pot alterar la configuració dels equips informàtics ni utilitzar-los per a res que no estiga encomanat pel professor responsable de la matèria pràctica impartida. En aquest sentit, l’escriptori dels equips de treball no pot sofrir cap alteració i les carpetes de treball sempre seran les previstes pel professor i l’oficial d’audiovisuals.
 12. A l’hora de lliurar els treballs es farà el mínim ús possible de la impressió en paper i es recomana l’ús dels llapis de memòria USB per al transport de la informació. Aquest llapis i la resta del material fungible correrà a càrrec de l’estudiant.
 13. Es prega a qualsevol usuari dels laboratoris docents respectar les normes d’higiene, així com ni menjar ni beure a les aules. També caldrà tenir en compte les pautes de seguretat i les pròpies de qualsevol entorn tecnològic.
 • Aquestes pautes de funcionament també s’aplicaran per a qualsevol altre tipus de docència universitària que es realitze als Laboratoris Docents del Taller d’Audiovisuals, com la Nau Jove, la Na Gran, la Nau dels Estudiants, cursos del Servei de Formació Permanent, o qualsevol altre curs de capacitació audiovisual o multimèdia que la Universitat convenie amb institucions o corporacions. Aquesta docència sols podrà realitzar-se fora de l’horari dels ensenyaments reglats.

 A.2. Sala d’alumnes

 • L’accés a la sala d’alumnes serà mitjançant el carnet d’estudiant de Comunicació Audiovisual i Periodisme o dels màsters adscrits.
 • Per a utilitzar les estacions d’edició audiovisual i multimèdia de la sala cal sol·licitar-ho al tècnic que atenga la sala, dins l’horari establert (de dilluns a divendres, de 9 a 20 h.).
 • Els ordinadors de la sala només poden ser engegats o apagats per l’oficial de laboratori. Els estudiants no poden alterar la configuració dels equips informàtics. Els projectes es guardaran en el disc de Treballs i es recomana crear una carpeta pròpia. Per a evitar pèrdues de informació, cal fer còpia de seguretat en un dispositiu extern que aportarà el propi estudiant.
 • Els estudiants treballaran pel seu compte. L’assessorament dels oficials de laboratori d’audiovisuals està supeditada sols a les aules de matèries pràctiques reglades.
 • Es prega a qualsevol usuari dels laboratoris docents respectar les normes d’higiene, així com ni menjar ni beure a la sala. També caldrà tenir en compte les pautes de seguretat i les pròpies de qualsevol entorn tecnològic.

 A.3. Treballs finals de grau

 • Cada curs el Taller d'Audiovisuals (TAU) fixarà un horari de laboratori docent per als estudiants que s'hagen matriculat d'un treball final de grau (T.F.G.) amb caràcter pràctic. Este horari es publicarà en la web del TAU i en el panell electrònic d'anuncis del Taller.
 • A este efecte, s'adjunta l’imprés de sol·licitud de préstec d’equips (A. Prèstec d’equips-Descripció i aval). Esta petició haurà de tramitar-se durant els mesos de gener i febrer, i dirigir-se a la direcció del Taller d'Audiovisuals, bé via email a la direcció prestecsav@uv.es o presentant-la personalment en l'Administració del TAU.
 • La direcció del TAU arreplegarà totes les peticions i se les entregarà a l'oficial de laboratori responsable de l'estudi 5 perquè es planifique l'entrega i recollida de materials així com el temps necessari per a l'edició dels treballs, dins de l'horari de matins assignats en els mesos de març i abril de cada curs.
 • L'oficial de laboratoris audiovisuals, a més de fer el manteniment de l'estudi, atendrà les entrades i eixides d'equips únicament amb el vistiplau del professor responsable.
 • Els ordinadors de l'aula assignada únicament poden ser enceses o apagats per l'oficial de laboratori. Els estudiants no poden alterar la configuració dels equips informàtics. Els projectes es guardaran en el disc de Treballs, i es recomana crear una carpeta pròpia. Davant de qualsevol dubte hauran de posar-se en contacte amb l'oficial de laboratori responsable de l'estudi 5.
 • Els estudiants treballaran pel seu compte i davall la tutorització del professor responsable. L'oficial de laboratori donarà en la primera sessió les pautes a professors i estudiants del funcionament dels servicis de l'aula.
 • Es prega als estudiants respectar les normes d'higiene, així com no menjar ni beure en la sala. També hauran de tindre en compte les pautes de seguretat i les pròpies de qualsevol entorn tecnològic.
 • Tant els estudiants de Comunicació Audiovisual com de Periodisme que hagen triat realitzar un TFG pràctic tindran una planificació horària durant els mesos de març i abril per a utilitzar els mitjans audiovisuals de l'estudi 5 del TAU.
 • Abans de finalitzar el primer quadrimestre de cada curs, el Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació facilitarà a la direcció del Taller d'Audiovisuals la llista de professors tutors dels T.F.G. pràctics i els estudiants assignats a cadascú d’estos.
 • El professor tutor és el responsable de la coordinació i direcció del T.F.G. Així mateix, el professor tutor també serà l'encarregat de firmar el document d'entrega i recollida dels equips.

B) Serveis generals d’ús de material audiovisual

B.1. Estudiants que hi participe en projectes de la nostra Universitat provinents de departaments, centres, instituts de recerca, serveis o d’altres projectes institucionals que tenen competència en el manejament de les tecnologies de la Informació i Comunicació, i volen realitzar projectes audiovisuals

 • Per a l’ús extern de material audiovisual, els estudiants interessats hauran de cursar al prestecsav@uv.es la petició adient mitjançant B.1. Prestec d'equips-Descripcio i aval, on haurà de figurar una breu descripció del projecte i l’aval d’un docent, investigador o responsable que acredite la competència tecnològica i audiovisual dels responsables de la proposta. Per a més informació es pot telefonar en horari de matí al 963983149. El procediment quedaria regulat de la següent manera:
 1. L’ús del material ha d’estar destinat exclusivament a projectes provinents de la docència, recerca o activitat institucional de la nostra Universitat.
 2. La petició de material es cursarà amb un mínim de tres dies d’antelació.
 3. En personar-se al punt d’Informació de les instal·lacions del TAU, l’estudiant haurà de preguntar pel responsable de serveis i préstecs, on s’acreditarà la seua identitat mitjançant el carnet d’estudiant i es presentarà còpia de la petició electrònica. L’oficial d'audiovisuals que atenga la petició li entregarà el material una vegada quede degudament emplenada la fitxa de préstec.
 4. Com a garantia, els estudiants han de signar un full de lliurament o préstec per duplicat i deixar el carnet d’estudiant en dipòsit.
 5. L’horari de gestió de prèstecs serà 9h a 11h per a la recollida i tornada de materials i equips.
 6. Els préstecs no hauran de superar el termini d’una jornada, a no ser que estiguen justificats per causes extraordinàries.
 7. Si l’equipament ha patit qualsevol desperfecte no inclòs en l’assegurança, l’estudiant es comprometrà a restituir-lo.
 8. El projecte final haurà de tenir una projecció a través de la plataforma universitària Mediauni o des de qualsevol altra finestra multimèdia de la nostra web. A tal efecte, s’entregarà una còpia del treball final al Taller d’Audiovisuals per a l’arxiu i possible difusió sempre que se signe el corresponent document de cessió de drets.
 • Per a l’ús d’estacions d’edició audiovisual i multimèdia, el estudiant interessat haura de cursar al prestecsav@uv.es la petició adient mitjançant B.1. Us d'estacions d'edicio audiovisual i multimedia-Descripcio i aval, on haurà de figurar una breu descripció del projecte i l’aval d’un docent o investigador que acredite la competència tecnològica i audiovisual dels responsables de la proposta. Per a més informació es pot telefonar en horari de matí al 963983149. El procediment quedaria regulat de la següent manera:
 1. En personar-se al punt d’Informació de les instal·lacions del TAU, l’estudiant haurà de preguntar pel responsable de serveis i préstecs, on s’acreditarà la seua identitat mitjançant el carnet d’estudiant i es presentarà còpia de la petició electrònica. L’oficial d'audiovisuals que atenga la petició li assignarà la sala d’edició pertinent i el seu horari.
  1. El TAU no es farà responsable de les possibles pèrdues d’informació, per la qual cosa els estudiants han de descarregar les targetes de memòria i/o guardar els treballs en la carpeta de l’assignatura i grup corresponent.
  2. El programari funciona sota el sistema MacOsX. S’aconsella treballar amb formats Mac o compatibles.
  3. No es pot alterar la configuració dels equips informàtics ni utilitzar-los per a res que no estiga encomanat pel professor responsable de la matèria pràctica impartida. En aquest sentit, l’escriptori dels equips de treball no pot sofrir cap alteració i les carpetes de treball sempre seran les previstes pel professor i l’oficial d’audiovisuals.
  4. A l’hora de lliurar els treballs es farà el mínim ús possible de la impressió en paper i es recomana l’ús dels llapis de memòria USB per al transport de la informació. Aquest llapis i la resta del material fungible correrà a càrrec de l’estudiant.
  5. Els estudiants hauran de respectar les normes d’higiene, així com no menjar ni beure a la sala. També caldrà tenir en compte les pautes de seguretat i les pròpies de qualsevol entorn tecnològic.
  6. El projecte final haurà de tenir una projecció a través de la plataforma universitària Mediauni o des de qualsevol altra finestra multimèdia de la nostra web. A tal efecte, s’entregarà una còpia del projecte final al Taller d’Audiovisuals per a l’arxiu i possible difusió sempre que se signe el corresponent document de cessió de drets.

B.2. Personal PDI o PAS de la Universitat que tenen competència en el manejament de la tecnologia audiovisual i volen realitzar projectes audiovisuals propis de la UVEG.

 • Per a l’ús extern de material audiovisual, el personal PDI o PAS interessat haurà de cursar al prestecsav@uv.es la petició adient mitjançant B.2. Prestec d'equips-Descripcio i aval, on haurà de figurar una breu descripció del projecte i les necessitats materials per al seu desenvolupament. Per a més informació es pot telefonar en horari de matí al 963983149. El procediment quedaria regulat de la següent manera:
 1. L’ús del material ha d’estar destinat exclusivament a projectes provinents de la docència, recerca o la comunicació corporativa de la nostra Universitat.
 2. La petició de material es cursarà amb un mínim de tres dies d’antelació.
 3. En personar-se al punt d’Informació de les instal·lacions del TAU, els interessats/ades hauran de preguntar pel responsable de serveis i préstecs, on s’acreditarà la seua identitat i es presentarà còpia de la petició electrònica. L’oficial d'audiovisuals que atenga la petició li entregarà el material una vegada quede degudament emplenada la fitxa de préstec.
 4. Com a garantia, els interessats/ades han de signar un full de lliurament o préstec per duplicat i deixar el carnet de la Universitat en dipòsit.
 5. L’horari de gestió de prèstecs serà 9h a 11h per a l’entrega i tornada de materials i equips.
 6. Els préstecs no hauran de superar el termini d’una jornada, a no ser que estiguen justificats per causes extraordinàries.
 7. Si l’equipament ha patit qualsevol desperfecte no inclòs en l’assegurança, l’estudiant es compromet a restituir-lo.
 8. El projecte final haurà de tenir una projecció a través de la plataforma universitària Mediauni o des de qualsevol altra finestra multimèdia de la nostra web. A tal efecte, s’entregarà una còpia del projecte final al Taller d’Audiovisuals per a l’arxiu i possible difusió sempre que se signe el corresponent document de cessió de drets.
 • Per a l’ús d’estacions d’edició audiovisual i multimèdia, el personal PDI o PAS interessat haurà de cursar al prestecsav@uv.es la petició adient mitjançant fitxa annexa B.2. Us d'estacions d'edicio audiovisual i multimedia-Descripcio i aval, on haurà de figurar una breu descripció del projecte i les necessitats materials per al seu desenvolupament. Per a més informació es pot telefonar en horari de matí al 963983149. El procediment quedaria regulat de la següent manera:
 1. En personar-se al punt d’Informació de les instal·lacions del TAU, els interessats/ades hauran de preguntar pel responsable de serveis i préstecs, on s’acreditarà la seua identitat i es presentarà còpia de la petició electrònica. L’oficial d'audiovisuals que atenga la petició li assignarà la sala d’edició pertinent i el seu horari.
  1. El TAU no es farà responsable de les possibles pèrdues d’informació, per la qual cosa els interesats han de descarregar les targetes de memòria i/o guardar els treballs en la carpeta assignada per l’oficial d’audiovisuals.
  2. El programari funciona sota el sistema MacOsX. S’aconsella treballar amb formats Mac o compatibles.
  3. No es pot alterar la configuració dels equips informàtics ni utilitzar-los per a res que no estiga sol·licitat. En aquest sentit, l’escriptori dels equips de treball no pot sofrir cap alteració i les carpetes de treball sempre seran les previstes per l’oficial d’audiovisuals.
  4. A l’hora de portar-se els treballs es recomana l’ús dels suports informàtics pertinents per al transport de la informació. Aquests suports i la resta del material fungible correrà a càrrec de l’interessat.
  5. Es prega als usuaris que respecten les normes d’higiene, així com no menjar ni beure a la sala. També caldrà tenir en compte les pautes de seguretat i les pròpies de qualsevol entorn tecnològic.
  6. El projecte final haurà de tenir una projecció a través de la plataforma universitària Mediauni o des de qualsevol altra finestra multimèdia de la nostra web. A tal efecte, s’entregarà una còpia del projecte final al Taller d’Audiovisuals per a l’arxiu i possible difusió sempre que se signe el corresponent document de cessió de drets.

B.3. Personal PDI o PAS i estudiants de la Universitat que tenen competència en el manejament de la tecnologia audiovisual i volen realitzar projectes audiovisuals universitaris per al seu ús particular, tot i atenent-se al cost de les tarifes internes dels serveis d’audiovisuals aprovades pel Consell Social de la nostra Universitat

 • Per a l’ús extern de material audiovisual, el personal PDI, PAS o estudiants interessats hauran de cursar al prestecsav@uv.es la petició adient mitjançant fitxa annexa B.3. Prestec d'equips-Descripcio i aval, on haurà de figurar una breu descripció del projecte i les necessitats materials per al seu desenvolupament. Per a més informació es pot telefonar en horari de matí al 963983149. El procediment quedaria regulat de la següent manera:
 1. L’ús del material ha d’estar destinat exclusivament a projectes provinents de la docència, recerca o la comunicació corporativa de la nostra Universitat.
 2. La petició de material es cursarà amb un mínim de tres dies d’antelació.
 3. En personar-se al punt d’Informació de les instal·lacions del TAU, els interessats/ades hauran de preguntar pel responsable de serveis i préstecs, on s’acreditarà la seua identitat i es presentarà còpia de la petició electrònica. L’oficial d'audiovisuals que atenga la petició li entregarà el material una vegada quede degudament emplenada la fitxa de préstec.
 4. Com a garantia, els interessats/ades han de signar un full de lliurament o préstec per duplicat i deixar el carnet de la Universitat en dipòsit.
 5. L’horari de gestió de prèstecs serà 9h a 11h per a l’entrega i devolució de materials i equips.
 6. Els préstecs no hauran de superar el termini d’una jornada, a no ser que estiguen justificats per causes extraordinàries.
 7. Si l’equipament ha patit qualsevol desperfecte no inclòs en l’assegurança, el usuari es compromet a restituir-lo.
 • Per a l’ús d’estacions d’edició audiovisual i multimèdia, el personal de PDI o PAS interessat haurà de cursar al prestecsav@uv.es la petició adient mitjançant fitxa annexa B.3. Us d'estacions d'edicio audiovisual i multimedia-Descripcio i aval, on haurà de figurar una breu descripció del projecte i les necessitats materials per al seu desenvolupament. Per a més informació es pot telefonar en horari de matí al 963983149. El procediment quedaria regulat de la següent manera:
 1. En personar-se al punt d’Informació de les instal·lacions del TAU, els interessats/ades hauran de preguntar pel responsable de serveis i préstecs, on s’acreditarà la seua identitat i es presentarà còpia de la petició electrònica. L’oficial d'audiovisuals que atenga la petició li assignarà la sala d’edició pertinent i el seu horari.
 2. El TAU no es farà responsable de les possibles pèrdues d’informació, per la qual cosa els interessats han de descarregar les targetes de memòria i/o guardar els treballs en la carpeta assignada per l’oficial d’audiovisuals.
 3. El programari funciona sota el sistema MacOsX. S’aconsella treballar amb formats Mac o compatibles.
 4. No es pot alterar la configuració dels equips informàtics ni utilitzar-los per a res que no estiga sol·licitat. En aquest sentit, l’escriptori dels equips de treball no pot sofrir cap alteració i les carpetes de treball sempre seran les previstes per l’oficial d’audiovisuals.
 5. A l’hora de portar-se els treballs es recomana l’ús de suports informàtics adients per al transport de la informació. Aquestos correràn a càrrec del usuari.
 6. Els estudiants hauran de respectar les normes d’higiene, així com no menjar ni beure a la sala. També caldrà tenir en compte les pautes de seguretat i les pròpies de qualsevol entorn tecnològic.

C) Serveis generals de producció audiovisual, fotogràfica i multimèdia realitzada pel Taller d’Audiovisuals per a la comunitat universitària

 • El Taller d’Audiovisuals disposa d’una àrea dedicada a la realització de serveis audiovisuals, fotogràfics i multimèdia (serveisav@uv.es) segons les tarifes internes de serveis d’audiovisuals aprovades pel Consell Social de la nostra Universitat. Per a més informació es pot telefonar en horari de matí al 963 983 629 o al 660 582 563.
 • La petició de qualsevol servei caldrà fer-se, si més no, amb una setmana d’antelació per tal de valorar i acceptar la proposta de treball.
 • La relació de serveis, professionals i venda de continguts audiovisuals queda detallada de la següent manera:

SERVEIS D' EQUIPS

 1. Edició vídeo digital SD
 2. Edició vídeo digital HD
 3. Filmació vídeo digital HD Varicam
 4. Filmació vídeo digital SD
 5. Filmació multicàmera en 2 unitats mòbil SD
 6. Filmació multicàmera en 2 unitats mòbil SD i realització directe amb Tricaster
 7. Filmació multicàmera en 3 unitats mòbil SD
 8. Filmació multicàmera en 3 unitats fixes SD i realització en directe amb Tricaster
 9. Gravació i emissió Streaming (Internet)
 10. Retransmissió Streaming (Internet)
 11. Filmació HD HPX-500 directe en 3 càmeres i realització directe amb Tricaster
 12. Filmació HD HPX-500 directe en 3 càmeres
 13. Filmació HD HPX-500 directe en 2 càmeres
 14. Filmació HD HPX-500 directe en 1 càmera
 15. Ús Aula Multimèdia o Audiovisual
 16. Producció i realització Plató (3 càmeres)
 17. Sonorització i edició de sountrack
 18. Doblatge i locució documental o ficció
 19. Subtitulat de vídeo
 20. Estudi Fotogràfic (qualsevol format)
 21. Escaneig fotografies o diapositives
 22. Compressió de vídeo a Streaming
 23. Videoconferència
 24. Videoconferència amb plató
 25. Disseny cartell o pòster
 26. Disseny caràtula DVD i CD
 27. Impressió cartell A3 100 unitats
 28. Impressió cartell A4 100 unitats
 29. Impressió fotogràfica de gran format d’alta qualitat (H.Q.)
 30. Gravació concert àudio

PERSONAL

 1. Auxiliar d’equips
 2. Operador especialista
 3. Operador Informàtic
 4. Producció executiva
 5. Realitzador
 6. Fotògraf

EQUIPAMENT AUXILIAR

 1. Càmera vídeo digital SD
 2. Càmera vídeo digital HD
 3. Monitors rodatge 12"
 4. Maleta il·luminació 3 focus 1000w amb dimmers
 5. Taula de barreges multicàmera
 6. Taula de barreges d’àudio
 7. Stream Jane oTricaster
 8. Micros sense fils ENG
 9. Micròfon Shure
 10. Pantalla de retroprojecció
 11. Pantalla plasma 45”
 12. Pantalla de llum freda
 13. Pantalla Fresnell
 14. Pantalla PA
 15. Equipament auto amplificat amb micròfon
 16. Amplificador
 17. Gravadora d’àudio
 18. Micro direccional
 19. Videoprojector
 20. Videoprojector HD con alta luminosidad
 21. Alimentador
 22. Carregador de bateries
 23. Bateries Liti
 24. Maleta de fotografia reflex y òptica intercanviable
 25. Pèrtiga de so
 26. Ordinador portàtil
 27. Paravents micròfon direccional
 28. Dolly
 29. Travelling
 30. Body Cam
 31. DVD reproductor
 32. Micròfon sense fils de mà

CANVI DE FORMATS, SISTEMA, COPIATGE I VENDA D’IMATGES

 1. Canvi de formats Analògic a Digital
 2. Canvi de sistema vídeo PAL, NTSC, SECAM
 3. Canvi formats vídeo digital
 4. Copiatge DVD per a mès de 500 unitats
 5. Copiatge DVD per a mès de 1.000 unitats
 6. Copiatge DVD per a mès de 2.000 unitats
 7. Venda d’imatge videogràfica DVCPro
 8. Venda d’imatge videogràfica HD
 9. Venda de fotografies paper 13x19
 10. Venda de fotografies paper 15x20
 11. Venda de fotografies paper 20x30
 12. Venda de fotografies amb retòc fotogràfic
 13. Escanetjat fotografies o diapositives
 14. Arxiu fotogràfic digital
 15. Master DVD i autoria

VENDA DE PROGRAMES PRODUÏTS PEL TALLER D’AUDIOVISUALS

 1. Actes oficials DVD
 2. Documentals, reportatges i vídeos educatius produïts pel Taller d'Audiovisuals

 
D) Producció i emissió de continguts audiovisuals universitaris a través de la plataforma multicanal MediaUni

 • El Taller d’Audiovisuals disposa d’una plataforma multicanal MediaUni que difon a través de diferents canals la diversitat de continguts audiovisuals de la nostra Universitat.
 • Perquè els continguts audiovisuals provinents de departaments, centres, serveis, instituts de recerca o qualsevol altra dependència universitària, puguen emetre’s en qualsevol dels seus canals caldrà posar-se en contacte amb mediauni@uv.es o telefonar al 961625372.
 • Els continguts que es vulguen incloure a la plataforma MediaUni hauran d’ajustar-se a la descripció temàtica de cada canal:
 1. TELEVISIÓ. Continguts relacionats amb l’actualitat informativa de la Universitat de València o de caràcter divulgatiu (notícies, documentals, reportatges...).
 2. CANAL INVESTIGACIÓ. Continguts relacionats amb la recerca i divulgación científica.
 3. CANAL CULTURA. Continguts relacionats amb actes culturals i exposicions.
 4. CANAL NOSALTRES. Vídeos de caràcter informatiu, institucional i promocional dels diferents centres i serveis que conformen la Universitat de València.
 5. CANAL TRIBUNA. Emissió d’actes acadèmics i institucionals (Graduacions, lliuraments de premis, honoris causa...)
 6. CANAL AULA. Material audiovisual i amb una finalitat de suport a la docència.
 7. CANAL DOCU. Produccions documentals de divulgació científica
 8. CANAL VLC/CAMPUS. Continguts relacionats amb el Campus d’ Excelència VLC Campus.
 • L’equip de producció de la Plataforma Mediauni cobrirà gratuïtament només aquells actes o fets noticiables que siguen d’interés general per a la comunitat universitària i, per tant, puguen formar part del canal Televisió de Mediauni.
 • Els continguts que no són de producció pròpia de la Universitat i vulguen emetre’s per MediaUni precisaran del consegüent contracte de cessió de drets.

 E) Arxiu i digitalització del material audiovisual de la UVEG

 • El Taller d’Audiovisuals disposa d’una àrea per a l’arxiu i la ingesta del material audiovisual antic de la nostra universitat des de qualsevol format i suport.
 • És recomanable que els responsables de Centres, Departaments, Instituts d’Investigació, Càtedres, Serveis, o altres dependències universitàries, es posen en contacte amb arxiuav@uv.es o telefonen al 963983692 per aconseguir més informació d’aquest servei.
 • És important que el procés de digitalització des de suports antics es realitze el més aviat possible per tal de perdre el mínim possible de la seua informació original.
 • En cas d’estar interessats de la seu emissió, una vegada digitalitzats, a través de la plataforma multicanal MediaUni, caldrà posar-se en contacte amb mediauni@uv.es o telefonar al 961625372.

F) Producció de documentals i reportatges de divulgació científica per a la difusió televisiva a partir de treballs de recerca

 • El Taller d’Audiovisuals té una llarga tradició en la producció de documentals i reportatges de gran format i qualitat en broadcasting.
 • Els Instituts d’Investigació, Centres, Departaments, Parc científic o altres dependències de la nostra Universitat, que tinguen iniciatives per a desenvolupar una proposta audiovisual a partir d’un centre d’interés d’una línea d’investagació, podran adreçar-se projectesav@uv.es o contactar amb el responsable de projectes i convenis al telèfon 963983627.
 • El Taller d’Audiovisuals desenvoluparà i dissenyarà el format televisiu adient, i plantejarà fórmules de finançament amb la coordinació de l’equip que aporta la proposta.
 • En cas d’aconseguir finançament extern de l’Administració, les corporacions públiques, les associacions professionals o altres entitats, es realitzarà el pertinent conveni marc i/o específic de col·laboració, per tal d’atendre les necessitats de producció i difusió del projecte en qüestió.
 • Altra forma de finançament per aquest tipus de projectes, serà el de les ajudes i convocatòries públiques de les diferents administracions autonòmiques i estatals, així com les pròpies de l’espai europeu.
 • L’obra final acabada tindrà una projecció i difusió en mitjans de comunicació de gran abast degudament conveniada i contractuada, per tal de garantir els drets d’explotació televisiva. En qualsevol cas, la Universitat de València, sempre es reservarà els dret perquè l’obra final acabada puga emetre’s a través de la seua plataforma MediaUni.

Producció televisiva

Consta de dos espais acondicionats per a la producció i realització televisiva.

Per una banda, un plató virtual equipat amb la tecnologia BROADCAST PIX, que ofereix sistemes integrats de producció de vídeo en directe per a televisió. Dissenyat per a generar escenaris virtuals fotorealistes amb pantalla verda i sistema de producció amb tres càmeres, que permet una combinació a temps real de persones i objectes amb entorns o objectes generats per ordinador. Per a aquesta integració utilitzem la tècnica anomenada croma o, en anglès, chroma key

I per altra, una sala multimèdia que permet treballar en grup conformat per un equip de redactors juntament amb editors-muntadors i grafistes, equipada amb programari suite Adobe.

Àudio

Contacte:
SERVEIS AUDIOVISUALS:
96.398.36.29
serveisav@uv.es
 • Edició d'àudio digital i canvis de format a suport DAT, Minidisc, CD, DVD, Disc Dur o Disc removible.
 • Sonorització i edició de soundtracks amb Steinberg Nuendo.
 • Doblatge i locució documental o de ficció.

Multimèdia

Contacte:
SERVEIS AUDIOVISUALS:
96.398.36.29
serveisav@uv.es

 • Creació i autoria de DVD.
 • Animació 3D amb 3D Studio Max.
 • Animació per a la Web amb Macromedia Flash.
 • Disseny de páginas Web estàtiques o dinàmiques.
 • Creació de CD interactiu amb Macromedia Director.
 • Transmissió de vídeo per Internet mitjançant streaming amb Pinnacle
 • StreamGenie. Videoconferències.
 • Realització de presentacions informatitzades.
 • Fotografia i Disseny Gràfic

Fotografia i disseny gràfic

Contacte:
SERVEIS AUDIOVISUALS:
96.398.36.29
serveisav@uv.es
 
 • Reportatge fotogràfic.
 • Maquetació de premsa i revistes.
 • Disseny cartell o pòster.
 • Disseny caràtula DVD o CD.
 • Escanejat de fotos o cel·luloide.
 • Edició de fotografies amb o sense retoc digital.
 • Filmació a diapositiva o foto d'arxius informàtics.
 • Estudi fotogràfic amb càmera de plaques.

Vídeo

Contacte:
SERVEIS AUDIOVISUALS:
96.398.36.29
serveisav@uv.es

 • Edició no lineal de vídeo digital en Avid Xpress Pro, Avid Media Composer, Final Cut Pro, Avid Nitris, amb bolcat digital a formats Betacam, DVC Pro i HD 1080i/720p.
 • Composició i efectes multicapa en vídeo amb Discreet Combustion.
 • Filmació en DV, DVCPRO i HD.
 • Filmació multicàmera en 3 unitats a Betacam o DVC Pro.
 • Plató de 70m.
 • Aules multimèdia.
 • Compressió de vídeo a M-JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H-264.
 • Subtitulat de vídeo.
 • Copiatge i canvis de format.
 • Programes o relats audiovisuals de producció pròpia.